بگذار تا مقابل روی تو بگذریم          

دزدیده در شمایل خوب تو بنگریم
شوق است در جدایی و جور است در نظر 

هم جور به که طاقت شوقت نیاوریم
روی ار به روی ما نکنی حکم از آن توست

بازآ که روي در قدمانت بگستریم
ما را سریست با تو که گر خلق روزگار 

دشمن شوند و سر برود هم بر آن سریم
گفتی ز خاک بیشترند اهل عشق من 

از خاک بیشتر نه، که از خاک کمتریم
ما با توایم و با تو نه‌ایم نیست بوالعجب  

در حلقه‌ایم با تو چون حلقه بر دریم
از دشمنان برم شکایت به دوستان     

چون دوست، دشمن است شکایت کجا بریم
نه بوی مهر می شنویم، از تو ای عجب 

نه روی آن که مهر دگرکس بپروریم
ما خود نمی رویم دوان از قفای کس       

زان می برد که ما به کمند وی اندریم
سعدی تو کیستی که در این حلقه کمند   

چندان فتاده‌اند که ما صید لاغریم  

خواننده :شجریان شعر : سعدی  آلبوم  :نوا  ،مرکب خوانی 

+ نوشته شده توسط میرجواد شیخی در سه شنبه یازدهم خرداد ۱۳۸۹ و ساعت 15:12 |